Toteutussuunnitelman sisältö - LUONNOS, EI VAHVISTETTU

Toteutuksella näkyvät opintojakson tiedot

Lehtorin näkymässä opintojakson tiedot löytyvät omalta Opintojakson tiedot -välilehdeltä. Opiskelija näkee kaikki toteutuksen tiedot kerralla, ilman välilehtiä.

Opintojakson tietoja ei voi muokata toteutuksen kautta. Opintojakson tietoja voi muuttaa vain opetussuunnitelman päivittämis- tai uuden opsin suunnitteluuprosessin kautta.

Toteutuksella näkyvä toteutuksen kuvaus

Toteutussuunnitelma eli toteutuksen kuvaus eli Opetus ja arviointi -osio

Opetusmenetelmät
 • näkyy opiskelijalle MyDiakissa
 • näkyy ulkopuoliselle Koulutushaussa

Lyhyt kuvaus toteutuksella käytettävistä pääopetusmenetelmistä ja oppimistapahtumista.

Opetusmenetelmät -kentän tietojen pohjalta opiskelijan tulisi voida yleisellä tasolla ennakoida millaista työskentelyä toteutus häneltä vaatii ja miten toteutus sitoo hänen aikaansa.

Opetusmenetelmät -kentässä tulisi aina mainita
 • keskeiset toteutuksella käytettävät opetusmenetelmät (ks. lista yhteisistä termeistä)
 • keskeiset toteutuksen oppimistapahtumat
 • edellä mainittuihin liittyvä läsnäolovaatimus (aikaan ja paikkaan tai vain aikaan sidottu)
Suositukset opetusmenetelmissä käytettäville termeille

Luento =

Simulaatio =

Taitopaja =

Seminaari =

Kirjatentti =

Verkkotentti =

Koostuuko toteutus luennoista, harjoituksista vai simulaatioista ja taitopajoista? Tehdäänkö työtä kaikki yhdessä, pienryhmissä vain itsenäisesti?

Kuuluuko toteutukseen ennakkotehtävä, työelämäpaneeli, opintokäynti, loppuseminaari?

Tekeekö opiskelija kirjallisen tehtävän, suullisen esityksen vai kirja- tai verkkotentin?

Onko toteutuksella läsnäoloa vaativia osioita? Onko aikaan sidottua kontaktiopetusta verkon kautta? Onko kontaktiopetuksen ulkopuolella merkittävä määrä sitovaa ryhmätyöskentelyä?

Mitkä toteutuksen osat ovat pakollisia, mitkä eivät? Missä on 100 % läsnäolovaatimus?

Opetusmenetelmät -kenttään ei tule kirjata
 • opetusmentelmien tarkemmat kuvaukset, tehtävänannot ja ohjeet kirjataan vain MoodleRoomsiin
Aika ja paikka
 • ei näy opiskelijalle MyDiakissa - korjaus tulossa; e.t.a. tammikuu 2019, pyydetty nopeutusta
 • ei näy ulkopuoliselle Koulutushaussa - korjaus vahvistamatta

Opetuspaikka (mikäli poikkeuksellinen) tai harjoittelun kentällä olon aikarajat (mikäli määritelty).

Aika ja paikka -kentässä tulisi aina mainita

Opintojaksot

 • opetuspaikka, mikäli koko toteutus järjestetään poikkeuksellisessa paikassa Diakin kampuksen ulkopuolella (ei tarkoita yksittäisiä vierailuja tms. toteutuksen aikana)

Harjoittelut

 • harjoitteluviikot, mikäli ne on selvästi määritelty/rajattu
 • ohjeistus harjoittelun ajoituksesta, mikäli se on mahdollista suorittaa ajallisesti joustavasti esim. lukukauden aikana

Linkki lukkarikoneeseen ko. toteutuksen lukkariin auttaa, jos toteutuksella näkyvien varausten tiedot eivät tunnu riittäviltä.

Aika ja paikka -kenttään ei tule kirjata
 • koko toteutuksen ajoitusta, sillä opiskelija näkee aina toteutukselle merkityn alku- ja loppupäivämäärän
 • opetuksen aikatauluja, sillä toteutuksella näkyvät sille tehdyt lukkarivaraukset (lukkareiden julkaisun jälkeen)
 • toteutuksen paikkaa, mikäli tapahtuu Diakin kampuksella, sillä opiskelija näkee aina toteutukselle merkityt opetuspaikat - varmista korjaus

Päivämääriä ja kellonaikoja ei missään kentässä pidä kirjata tekstiin, jottei toteutussuunnitelmaan jää ristiriitaista tietoa mahdollisten lukujärjestysmuutosten jälkeen.

Aivan poikkeustapauksissa, kun toteutuksen aikataulu ei ole riippuvainen Diakin lukkarisuunnitteluprosessista (esim. yamk) ja ennakkotieto kontaktipäivistä on opiskelijoille erityisen tärkeää, voi tähän kirjata lähiopetuksen aikatauluja. Nekin tiedot tulisi poistaa lukkareiden julkaisun jälkeen, jottei mahdollisista muutoksista aiheudu ristiriitaisen tiedon jäämistä toteutukselle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus
 • näkyy opiskelijalle MyDiakissa
 • ei näy ulkopuoliselle Koulutushaussa - korjaus vahvistamatta

Linkki Libguidesin suoritettavan kirjallisuuden luetteloon ja tarpeen mukaan lista toteutuskohtaisesta kirjallisuudesta/materiaalista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus -kentässä tulisi aina mainita
 • linkki Libguidesin kaikille toteutuksille yhteisen suoritettavan kirjallisuuden luetteloon
 • lista toteutuskohtaisesta suoritettavasta kirjallisuudesta/materiaalista, mikäli opiskelijan on välttämätöntä saada tieto ennen Moodle-alustalle pääsyä

Toteutuksella voi olla hyödyllistä mainita, että muu kirjallisuus/oppimateriaali löytyy Moodle-alustalta.

Muista hyödyntää kirjaston palveluita totsun kehittämisessä (esim. tietohaut uusimmista aineistoista). Saat samalla päivitettyä tarvittavat muutokset suoritettavan kirjallisuuden luetteloon!

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus -kenttään ei tule kirjata
 • Libguidesin luettelosta löytyvää kirjallisuutta ei ole tarkoituksenmukaista toistaa
 • suositeltava kirjallisuus ja muut opetuksessa käytettävät materiaalit aina vain Moodleen, ellei niitä ole erityisestä syystä välttämätöntä antaa opiskelijalle tiedoksi jo ennen alustalle pääsyä

Toteutuksille yhteinen suoritettava kirjallisuus tulee aina ilmoittaa kirjastolle Libguidesin luetteloon lisäämistä varten myös siksi, että vain silloin kirjasto pystyy varustautumaan tulevaan kirjallisuustarpeeseen asianmukaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat
 • näkyy opiskelijalle MyDiakissa
 • näkyy ulkopuoliselle Koulutushaussa

Vaihtoehtoisen suoritustavan lyhyt kuvaus, kenelle se on mahdollinen ja ohjeet kenen kanssa asiasta sovitaan.

Mikäli vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole, tästä maininta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat -kentässä tulisi aina mainita
 • vaihtoehtoisen suoritustavan lyhyt kuvaus
 • minkä osan toteutuksesta vaihtoehtoisella suoritustavalla voi korvata (jollei koko toteutusta)
 • kenelle vaihtoehtoinen suoritustapa on mahdollinen (eli millä perusteilla)
 • ohje kenen kanssa vaihtoehtoisesta suoritustavasta tulee sopia ja miten

Onko vaihtoehtoinen suoritustapa tentti, kirjallinen tehtävä, suullinen esitys? Mitä aihetta se käsittelee?

Korvaako vaihtoehtoinen suoritustapa harjoitukset, ryhmätyön, seminaarin vai koko toteutuksen kaikki osat?

Voiko ulkopaikkakuntalainen opiskelija muista poiketen toteuttaa jonkin osan toteutuksesta ns. omalla paikkakunnallaan tai omassa työyhteisössään?

Onko toteutuksella valmiita vaihtoehtoisia suoritustapoja kv-vaihdossa olevalle opiskelijalle?

Pitääkö opiskelijalla olla tiettyä osaamista tai työkokemusta tai missä olosuhteissa vaihtoehtoinen suoritustapa on hänelle mahdollinen? Vai voiko kuka tahansa valita sen halutessaan?

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat -kenttään ei tule kirjata
 • vaihtoehtoisen suoritustavan tarkka tehtävänanto ja ohjeet vain Moodleen
Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö
 • näkyy opiskelijalle MyDiakissa
 • näkyy ulkopuoliselle Koulutushaussa

Selkeästi työelämäyhteistyössä tai tki-toimintana toteutettavan osuuden lyhyt kuvaus. Harjoitteluissa kuvaus harjoitteluun sopivista työympäristöistä ja -tehtävistä ja linkki Diakin harjoittelu-sivustolle.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö -kentässä tulisi aina mainita

Opintojaksot

 • mikäli jokin selkeä osa toteutuksesta tehdään työelämäyhteistyössä, yhteistyön luonteen lyhyt kuvaus
 • mikäli toteutuksella on tki-ehdot täyttävä osio, tki-toiminnan lyhyt kuvaus

Harjoittelut

 • harjoitteluissa mahdollisten harjoittelupaikkojen luettelo ja
 • linkki Diakin harjoittelu-sivustolle

Tehdäänkö jokin oppimistehtävä työelämäyhteistyönä? Tehdäänkö jokin oppimistehtävä työelämän tilauksesta?

Käykö toteutuksella merkittäviltä työelämäkumppaneilta vierailijoita? Kuuluuko toteutukseen työelämäpaneeli, osallistuuko loppuseminaariin työelämän edustajia?

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö -kenttään ei tule kirjata
 • yksityiskohtaiset työelämäyhteistyönä tehtävien oppimistehtävien tehtävänannot ja ohjeet kirjataan Moodleen
 • harjoitteluohjeita tai -sopimuksia, jotka löytyvät harjoittelu-sivustolta

Jos toteutuksella on tki-ehdot täyttävä osuus, muista kirjata vastaavasti tki-opintopisteet opintosuoritusmerkintöjä antaessasi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet
 • näkyy opiskelijalle MyDiakissa
 • näkyy ulkopuoliselle Koulutushaussa

Lyhyt kuvaus ja ohjeistus tenttikäytännöistä, mikäli toteutuksella on suorituksen arviointiin vaikuttava tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet -kentässä tulisi aina mainita
 • mikäli toteutukseen kuuluu arviointiin vaikuttava tentti, sen nimi/aihe ja tyyppi (esim. kirjatentti, verkkotentti)
 • viittaus yleisiin rästitenttipäiviin tai muihin uusintajärjestelyihin, mikäli yleisiä rästitenttipäiviä ei käytetä
 • mikäli toteutuksella on jokin muu suoritus (esim. simulaatiot, loppukokeet), jonka uusinta vaatii erityisjärjestelyjä, lyhyt ohje uusintakäytännöistä

Onko toteutuksella suoritusmerkintään vaikuttava, arvioitava tentti? Jos on, onko se kirjatentti, verkkotentti, paritentti, ryhmätentti, Open book -tentti, mikä tentti?

Järjestetäänkö tentille uusinta erikseen sovittavana aikana vai käytetäänkö rästitenttipäiviä?

Edellyttääkö tentin tai jonkin muun toteutuksen osan uusiminen opiskelijalta erityistoimenpiteitä? Mitä ne ovat ja kenen kanssa niistä sovitaan?

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet -kenttään ei tule kirjata
 • tenttien tai uusintatenttien tarkkoja päivämääriä, sillä ne löytyvät lukujärjestyksestä
 • tarkkoja tenttiohjeita, valmistautumisohjeita tai tentittävää kirjallisuutta, sillä ne kirjataan aina Moodleen
KV yhteydet
 • ei näy opiskelijalle MyDiakissa - korjaus tulossa; e.t.a. tammikuu 2019, pyydetty nopeutusta
 • ei näy ulkopuoliselle Koulutushaussa - korjaus vahvistamatta

Lyhyt kuvaus toteutuksella tapahtuvasta kansainvälisestä yhteistyöstä. Harjoitteluissa kuvaus harjoitteluun sopivista kv-kentistä.

KV yhteydet -kentässä tulisi aina mainita

Opintojaksot

 • kuvaus yhteistyöstä, mikäli toteutus tehdään yhteistyössä kv-kumppanin kanssa
 • kuvaus tapahtumasta/toiminnasta, mikäli toteutuksella jokin osio liittyy Diakin kv-toimintaan

Harjoittelut

 • harjoitteluissa mahdollisten kv-harjoittelupaikkojen lyhyt kuvaus

Toteutetaanko koko koulutus yhteistyössä kv-kumppanin kanssa? Minkä kv-kumppanin?

Liittyykö toteutukseen jokin Diakin kv-toiminnan luentosarja, seminaari tai muu tapahtuma? Miten?

Tehdäänkö toteutuksella jokin tehtävä kv-kentällä tai kv-toimijan kanssa? Mikä tehtävä? Millainen kv-toimija?

HUOM: Tässä kentässä oleva "tarvittava aiemmin hankittu osaaminen" siirretään siis pois, opintojakson tietoihin - näkyy sieltä opiskelijalle hyvin

KV yhteydet -kenttään ei tule kirjata
 • tarkat tehtäväohjeistukset ja tapahtumien yksityistiedot kirjataan aina Moodleen
 • kv-vaihdossa olevalle opiskelijalle mahdolliset vaihtoehtoiset suoritustavat kirjataan Toteutuksen valinnaiset suoritustavat -kenttään, jos niitä on
Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus
 • näkyy opiskelijalle MyDiakissa
 • näkyy ulkopuoliselle Koulutushaussa

Opiskelijan laskennallinen työmäärä ja, mikäli mahdollista arvioida, sen jakautuminen toteutuksen keskeisten työtapojen kesken.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus -kentän pohjalta opiskelijan tulisi voida yleisellä tasolla orientoitua ja suunnata työpanostaan oppimisen kannalta olennaiseen toimintaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus -kentässä tulisi aina mainita
 • muistutus opiskelijan laskennallisesta työmäärästä per opintopiste
 • mikäli mahdollista arvioida, lyhyt kuvaus työmäärän jakautumisesta toteutuksella käytettävien tehtävien ja työtapojen välillä

Esim. "Opiskelijan työmäärä on keskimäärin 26 h 40 min/opintopiste."

Mikä osa toteutuksesta vaatii selvästi eniten opiskelijan huomiota ja siten työaikaa? Ryhmätyö, seminaarit, simulaatiot - vai johonkin näistä valmistautuminen?

Mihin osaan toteutusta opiskelijan kannattaisi kohdistaa voimavaransa ja aikansa, jotta hän saa toteutuksesta parhaan hyödyn irti?

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus -kenttään ei tule kirjata
 • kontaktiopetuksen opetuskertoja tai tuntimääriä, sillä ne tiedot näkyvät sekä toteutuksen lopusta että lukujärjestyksestä
 • jokaisen toteutuksen opetustapahtumaan ja tehtävään kuluvaa arvioitua työmäärää yksityiskohtaisesti
Sisällön jaksotus
 • ei näy opiskelijalle MyDiakissa - korjaus tulossa; e.t.a. tammikuu 2019, pyydetty nopeutusta
 • ei näy ulkopuoliselle Koulutushaussa - korjaus vahvistamatta

Lyhyt kuvaus toteutuksen ajallisen etenemisen päälinjoista.

Yhdessä Opetusmenetelmät-kentän kanssa antaa kokonaiskuvan toteutuksen keskeisestä sisällöstä ja tapahtumien kulusta.

Sisällön jaksotus -kentässä tulisi aina mainita
 • missä järjestyksessä toteutus etenee, huomioiden Opetusmenetelmät-kentässä mainitut keskeiset menetelmät ja tapahtumat

Millä tavalla toteutus alkaa? Luennolla, tehtävällä, itsenäisellä työllä?

Missä järjestyksessä toteutuksen keskeiset tapahtumat etenevät? Alkaako orientaation jälkeen luentosarja vai siirrytäänkö itsenäisen työskentelyn vaiheeseen?

Missä välissä opiskelijat valmistelevat omaa esitystään tai ryhmätyötään? Tehdäänkö sitä luentojen lomassa vai onko sille varattu erikseen aikaa jossain vaiheessa toteutusta?

Mihin toteutus päättyy? Tenttiin, kirjalliseen tehtävään vai loppuseminaariin?

Sisällön jaksotus -kenttään ei tule kirjata
 • kontaktiopetuksen opetuskertoja tai tuntimääriä, sillä ne tiedot näkyvät sekä toteutuksen lopusta että lukujärjestyksestä
Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet
 • näkyy opiskelijalle MyDiakissa
 • näkyy ulkopuoliselle Koulutushaussa

Likitys Diakin arviointikriteereihin ja lyhyt selostus mitä niistä tällä toteutuksella sovelletaan

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet -kentässä tulisi aina mainita
Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet -kenttään ei tule kirjata
 • sellaista tietoa, joka löytyy ao. nettisivuilta tai arviointikriteerit-liitteistä
 • yksittäisten tehtävien tai muiden arvioitavien osioiden arviointiperusteita, sillä ne kirjataan Moodleen
 • koko toteutuksen arviointiasteikkoa, sillä se löytyy opintojakson tiedoista
Lisätietoa opiskelijoille
 • näkyy opiskelijalle MyDiakissa
 • ei näy ulkopuoliselle Koulutushaussa - korjaus vahvistamatta

Lyhyesti sellainen olennainen toteutusta tai sen järjestelyjä koskeva lisätieto, jota opiskelija tarvitsee jo ennen MoodleRooms-alustalle pääsyä.

Lisätietoa opiskelijoille -kentässä tulisi aina mainita
 • sellainen opiskelijalle esim. ilmoittautumisvaiheessa olennainen tieto, joka auttaa häntä valmistautumaan toteutuksen opintoihin

Pitääkö opiskelijan esim. itse hankkia suojavaatetus?

Pitääkö opiskelijan itse etsiä itselleen työelämäympäristö, johon liittyen suorittaa jonkin tehtävän (jos tämä ei ole sopivassa paikassa töissä)?

Lisätietoa opiskelijoille -kenttään ei tule kirjata
 • mitään sellaista tietoa, jota opiskelija ei tarvitse ennen opintojen alkua, sillä silloin riittää, että tiedot kirjataan Moodleen
 • sellaista tietoa, joka on jo kirjattu johonkin muuhun toteutussuunitelman kenttään

HUOM: Selvittelen parhaillaan, oisko AHOT-ohjeille jokin tätä parempi paikka, josta tiedot näkyisivät opiskelijoille luotettavammin ja helpommin.

Arviointiasteikko

Ei täytetä toteutuksella, sillä tieto löytyy opintojakson tiedoista (sama arviointiasteikko on käytössä kaikilla toteutuksilla).

HUOM: Tämän varmistan vielä, tällä hetkellä ylläpitäjältä tullut tieto vähän ristiriitaista.

Arviointikriteerit hylätty (0)/tyydyttävä (1-2)/hyvä (3-4)/kiitettävä (5)

Ei täytetä toteutuksella, sillä tieto löytyy Diakin arviointikrieteereistä, jotka on linkitetty opiskelijan tiedoksi Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet -kentässä.

Kommentti
 • ei näy opiskelijalle MyDiakissa
 • ei näy ulkopuoliselle Koulutushaussa

Vain henkilökunnan nähtävillä oleva kenttä, johon voidaan tallentaa toteutusta koskevia muistiinpanoja.

Kommentti-kenttään tulisi aina kirjata
 • tiivistelmä toteutuksen huomioista ja kehitysehdotuksista OJP-palautteen perusteella (lisätietoa palautteen käsittelystä ja kehitysehdotusten yhteisestä eteenpäin viemisestä OJP:n ohjeessa)
Kommentti -kenttään voisi olla hyödyllistä kirjata
 • mikäli toteutuksella on useampi lehtori, näiden keskinen työnjako toteutuksella