AHOT-ohje opiskelijalle

Periaatteet

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (=AHOT) menettelyn avulla voit hyödyntää aiemmin hankittua osaamistasi osana tutkintoa, mikäli osaamisesi vastaa Diakin opetussuunnitelmissa tai toteutussuunnitelmassa kirjattuja osaamistavoitteita.  

AHOT – menettely käynnistyy sinun aloitteestasi. Voit hakea ahotointia, mikäli olet Diakonia-ammattikorkeakoulussa läsnä olevana opiskelijana tutkintoon johtavassa AMK- tai YAMK- koulutuksessa.

Avoimissa ammattikorkeakouluopinnoissa AHOT-menettelyä käytetään niissä kelpoisuuskokonaisuuksissa, joissa opintojen suorittaminen avoimessa ammattikorkeakoulussa antaa lakisääteisen tai muuten työelämässä tunnistetun kelpoisuuden/pätevyyden. Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnoissa voidaan käyttää AHOT-menettelyä, mikäli se on välttämätöntä opiskelijan sujuvan opintopolun rakentamiseksi tutkinto-opiskelijana. Hakumenettelystä ja toimintatavoista tiedotetaan tarkemmin ko. koulutusten ohjaustunneilla.

Ahotia haet lukukauden alussa koskien seuraavan lukukauden opintoja, ellei kohdallasi ole muuta sovittu opinto-ohjaajan tai opettajan kanssa. Ensimmäisen lukukauden opiskelijoilla on mahdollisuus hakea ahotia vielä kuluvan lukukauden opinnoista.

Ahotia haetaan kokonaisista opintojaksoista MyDiak eAHOT-palvelulla. Ahot hakuaika on kevät- ja syyslukukauden alussa. Meneillään olevista tai rästiin jääneistä opintojaksoista ei ole mahdollista hakea ahotia, poikkeuksena opintonsa aloittavat opiskelijat, jotka voivat hakea ahotia myös kuluvan lukukauden opinnoista.

Perehdy huolellisesti koulutuksesi opetussuunnitelman opintokokonaisuuksien tai -jaksojen tavoitteisiin ja sisältöihin. Löydät kuvaukset MyDiakista, omasta hopsistasi. Klikkaa opintojakson nimeä hopsissa nähdäksesi tavoite- ja sisältökuvaukset ja opintojakson 11-merkkisen tunnuksen. Opintojakson tiedoissa näkyy myös kohta AHOT, jossa on kerrottu mahdollinen ahotointiin liittyvä ohjeistus ja AHOT-hakemuksessa vaadittava osaaminen.

Arvioi omaa osaamistasi suhteessa tavoitteisiin tietojen, taitojen ja osaamisen näkökulmista. Mieti, miksi haet ahotia ja onko osaamisesi ajantasaista erityisesti tulevan tutkinnon osaamisen näkökulmasta. Mieti myös, olisiko opintojakson suorittaminen sinulle hyödyllisempää kuin ahotointi. Varaudu kuvaamaan osaamisesti tiivistetysti ahot-hakemuksessa.

                         Alla tiivistetty kuvaus opiskelijan AHOT -prosessista:

Yleiset menettelytavat
1. Lähihoitajatutkinto

Jos olet terveysalan opiskelija ja sinulla on lähihoitajatutkinto, sinulla on mahdollisuus osoittaa osaamisesi tietyissä opintokokonaisuuksissa vaihtoehtoisella suoritustavalla. Sosiaalialan koulutuksissa osaamisen osoittaminen tapahtuu normaalin ahot-menettelyn kautta. Opinto-ohjaajat kertovat menettelystä tarkemmin opintojen alkaessa.

2. Muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen, esim. suoritetut korkeakouluopinnot, aiemmat opistoasteen tutkinnot (esim. sosiaaliohjaaja, kirkon nuoristotyönohjaaja, diakoni, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja)
 • Jos sinulla on aikaisempi saman alan opistoasteen tutkinto 1990-luvulta laadit HOPSisi opinto-ohjaajan kanssa opintojen alussa. Hopsin laatimisen jälkeen teet ahot-hakemukset eAHOT-palveluun suunnitelman mukaisesti. Laita kaikkiin hakemuksen osiin käsittelijäksi opinto-ohjaajasi. Opinto-ohjaaja ohjaa tarvittaessa hakemuksen osan opintokokonaisuuden ahotvastaavan käsiteltäväksi.
 • Mikäli haet ahotointia aiemmin suoritettujen korkeakouluopintojen perusteella, huomioi, että osaamisen tunnustaminen edellyttää aina sisällöltään, tavoitteeltaan ja laajuudeltaan opetussuunnitelmaa vastaavia ja riittävän ajantasaisia opintoja. Aiempia korkeakouluopintoja osaamista voit liittää myös osaksi vapaasti valittavia tai ammatillisia täydentäviä opintoja.
 • Tee eAHOT-hakemus MyDiakissa ohjeen mukaisesti ja merkitse päätöksentekijäksi oma opinto-ohjaajasi. Opinto-ohjaajasi voit tarkistaa MyDiakista (omat) asetukset ja opiskelutiedot (oikea yläkulma).
 • Liitä hakemukseen skannatut dokumentit aiemmista opinnoistasi hakemuksen ohjeen mukaisesti.
 • Saat päätöksen sähköpostitse.
 • Jos eAHOT-hakemuksesi hylätään, suoritat ko. opintojakson tai osasuorituksen normaalisti.
 • Jos sinun tulee täydentää aiemmin hankittua osaamistasi, määrittelee opinto-ohjaaja tai opintojakson AHOT-vastaava sinulle opintojakson tarkoituksenmukaisen täydennystavan tai vaihtoehtoisen suoritustavan. Osaamisen täydentämisen tapoja voivat olla esim. osaamispäiväkirjat, osaamiskartat, esseet, reflektiivinen kirjoittaminen, työkokeet, kirjalliset tai suulliset kokeet, oman asiantuntemuksen jakaminen, haastattelut, ryhmäkeskustelut, videot, kollega- esimies- tai alaispalautteet.
 • Opinto-ohjaaja tai opintojakson vastaava opettaja voi määrittää myös ajan mihin mennessä täydennys on suoritettava.
 • Sinulla on velvollisuus säilyttää päätös osaamisen täydentämisestä/vaihtoehtoisesta suoritustavasta siihen saakka, kunnes opintojakso on kokonaan suoritettu.
 • Tee hakemus huolella ja huolehdi, että liität kaikki liitteet hakemukseen jo hakemusvaiheessa. Ahot hakemusta et voi päätöksen saatuasi täydentää sähköpostitse käytävillä keskusteluilla.
3. Muualla kuin muodollisessa koulutuksessa (työkokemus, harrastukset, muu koulutus) hankittu osaaminen
 • Mikäli haluat hyödyntää hankkimaasi alan työkokemusta tai muuta osaamistasi, on tärkeää, että ensin tutustut tarkoin opintojakson toteutussuunnitelmaan ja sen tavoitteisiin ja sisältöihin. Arvioi myös, onko osaamisesi riittävästi ajan tasalla.  
 • Tee eAHOT-hakemus MyDiakissa ohjeen mukaisesti ja merkitse päätöksentekijäksi opintojakson AHOT-vastaava. AHOT-vastaavien nimet löytyvät Diakin www-sivuilta.
 • Kerro hakemukset perustelut-kohdassa lyhyesti ja ytimekkäästi opintojaksoon liittyvä osaamisesi. Perusteluksi ei esim. riitä, että olet koulutukseltasi lähihoitaja ja työskennellyt 5 vuotta alalla. Sinun tulee kuvata, mitä osaat opintojakson vaadittuihin sisältöihin nähden. Huomioi, että olet itse vastuussa siitä, että osaamisesi tulee hakemuksessa riittävästi esille. AHOT-vastaava tekee päätöksen hakemuksessa olevien tietojen ja kuvatun osaamisen perusteella, eikä pyydä lisätietoja tai täydennystä puutteelliseen hakemukseen. AHOT-hakemusta et voi päätöksen saatuasi myöskään täydentää sähköpostitse käytävillä keskusteluilla.
 • Liitä hakemukseen skannatut dokumentit aiemmista opinnoistasi hakemuksen ohjeen mukaisesti. Älä liitä hakemukseen kuvatiedostoja.
 • Jos eAHOT-hakemuksesi hyväksytään, opintojakso merkitään opintorekisteriin HYV. merkinnällä ja lisätietoihin tulee merkintä AHOT ja päätöksen perustelu
 • Mikäli hakemus hylätään, suoritat ko. opintojakson tai osasuorituksen normaalisti.
 • Opintojaksosta voidaan ahotoida myös osa, esim. puolet harjoittelusta tai sinua voidaan pyytää täydentämään osaamistasi.  Tällöin opintojakson AHOT-vastaava määrittelee sinulle opintojakson tarkoituksenmukaisen täydennystavan tai vaihtoehtoisen suoritustavan. Osaamisen täydentämisen tapoja voivat olla esim. harjoittelun osittainen suorittaminen, oppimispäiväkirjat, osaamiskartat, esseet, reflektiivinen kirjoittaminen, työkokeet, kirjalliset tai suulliset kokeet, oman asiantuntemuksen jakaminen, haastattelut, ryhmäkeskustelut, videot, kollega-, esimies- tai alaispalautteet.
 • Ahot-vastaava voi määrittää myös ajan mihin mennessä täydennys on suoritettava.
 • Sinulla on velvollisuus säilyttää päätös osaamisen täydentämisestä/vaihtoehtoisesta suoritustavasta siihen saakka, kunnes opintojakso on kokonaan suoritettu.
4. Kieliopintojen ahotoiminen
Muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen
4.1. Valmentava opintojakso 2 op
 • Sosiaali-, terveys- ja kirkonala ops2020: ruotsin valmentava kurssi (RUO1)
 • Tulkkausala: englannin valmentava kurssi (ENL1, ENA1) ja ruotsin valmentava kurssi (RUT1, RUO1)

Opintojakso voidaan ahotoida todistuksen perusteella, mikäli

 • opiskelijalla on ylioppilastutkinnossa ao. kielessä laudatur tai eximia
 • opiskelija on suorittanut 2 op kyseisiä kieliopintoja missä tahansa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa
 • englanti: opiskelija on käynyt IB-lukion
 • ruotsi: opiskelija on suorittanut erillisen julkishallinnon kielitutkinnon (ns. virkamiesruotsi)
4.2. Ammatilliset opintojaksot 1,5 op + 1,5 op
 • Sosiaali-, terveys- ja kirkonala ops 2020: Englannin suullinen kielitaito (ENG01), englannin kirjallinen kielitaito (ENG02), ruotsin suullinen kielitaito (RUO21) ja ruotsin kirjallinen kielitaito (RUO22)
 • Sosiaali-, terveys- ja kirkonala ops2015: Englannin suullinen kielitaito (ENG01), englannin kirjallinen kielitaito (ENG02), ruotsin suullinen kielitaito (RUO01) ja ruotsin kirjallinen kielitaito (RUO02)
 • Tulkkausala: Englannin suullinen kielitaito (ENL21, ENA21), englannin kirjallinen kielitaito (ENL22, ENA22), ruotsin suullinen kielitaito (RUT21, RUO21,) ruotsin kirjallinen kielitaito (RUT22, RUO22)

Opintojakso voidaan kokonaan ahotoida todistuksen perusteella, mikäli opiskelija on suorittanut kyseisen kielen opinnot samalla tai soveltuvalla koulutusalalla toisessa amk:ssa tai yliopistossa. Soveltuviksi koulutusaloiksi aloiksi katsotaan:

 • Sosiaali- ja kirkonalan opiskelijat: terveysala amk, liikunta-ala, yhteiskuntatieteet, historia, kasvatustiede, psykologia, valtio-oppi, oikeustiede. Kirkon alan opiskelijat: myös teologia.
 • Terveysalan opiskelijat: sosiaaliala amk, lääketiede, farmasia, liikunta.
 • Tulkkausalan opiskelijat: soveltuva humanistinen ala tai kasvatusala

Jos opiskelija on suorittanut kieliopintonsa jollakin muulla kuin yllämainitulla koulutusalalla amk:ssa tai yliopistossa, voi hän saada osa-ahotoinnin. Alakohtainen kielitaito on osoitettava. Tässä tapauksessa ahot-hakemus on osoitettava kyseisen kielen ahot-vastaavalle.

Muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen

Kaikki englannin ja ruotsin opintojaksot:

Jos opiskelija omaa vahvan kielitaidon, mutta hänellä ei ole siitä näyttöä koulutodistuksissa: Kielitaito ja sen taso osoitetaan vaihtoehtoisella suoritustavalla, joka on yleensä kurssin tentti.

Ammatillisissa opintojaksoissa täytyy opiskelijan osoittaa kielitaitoa yleiskielen lisäksi myös alakohtaisessa kielessä.

Erityistapaukset
Ruotsi opiskelijan koulusivistyskielenä / äidinkielenä

Mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi, voi opinto-ohjaaja merkitä suoraan ruotsin opintojaksot ahotoiduiksi.

Jos opiskelijan äidinkieli on ruotsi, mutta koulusivistyskieli jokin muu kieli, voi ahotoinnin saada vain osaamisen näytöllä, ks. Muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen.

Koulusivistyskieli määritellään seuraavasti: Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä sillä kielellä, jolla hän on saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä peruskoulun tai lukion päättötodistuksessa.

Äidinkieli englanti suomenkielisessä koulutusohjelmassa

Jos opiskelijan äidinkieli on englanti ja hän opiskelee suomenkielisessä koulutuksessa, voi hän ottaa yhteyttä ahotoinnista vastaavaan englannin opettajaan, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä. Epäselvissä tapauksissa opiskelijan on osoitettava äidinkielen taso osaamisen näytöllä, ks. Muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen.  

Englanninkielinen koulutusohjelma

Ruotsi: Mikäli opiskelija on suorittanut hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon muualla kuin Pohjoismaissa, eikä hän ole koskaan opiskellut ruotsia, myönnetään vapautus ruotsin opinnoista ilman erillistä hakemusta. Opinto-ohjaaja merkitsee suorituksen opintorekisteriin. Jos opiskelija on opiskellut ruotsia Suomessa, koskevat häntä samat periaatteet kuin suomenkielisen koulutusohjelman opiskelijoita.  

Englanti: Englannin opintoja ei voi suoraan ahotoida englanninkielisessä koulutusohjelmassa, vaikka opiskelijan äidinkieli olisi englanti. Käytännössä englannin opiskelu tarkoittaa paljolti opinnäytetyön kieleen perehtymistä.  Jos ahotointi kuitenkin mietityttää opiskelijaa, voi hän ottaa yhteyttä ahotoinnista vastaavaan englannin opettajaan, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä.

5. Perehtyminen
 • Perehdy AHOT-ohjeisiin ja opintojakson sisältökuvauksiin sekä niissä oleviin AHOT-ohjeisiin huolella. Osallistu AHOT-infoihin tai katso tallenne niin tiedät, miten toimia. Ohjausta saa opinto-ohjaajilta, opintojakson vastaavalta opettajalta sekä lukukausivastaavalta.
 • Aloita hakemuksen tekeminen kokoamalla tarvittavat liitteet. Skannaa todistukset ja muut hakemuksessa tarvittavat dokumentit etukäteen ja tallenna tietokoneellasi paikkaan, josta löydät ne helposti hakemukseen liittämistä varten. Käytä pdf-tiedostoja, sillä ne aukeavat luotettavasti myös hakemuksen käsittelijällä.
 • Oman osaamisen kuvaus voi ola hyödyllistä kirjoittaa ensin esim. word-dokumenttiin, jossa sen muokkaaminen on kätevämpää kuin eAHOT-palvelussa. Voit helposti kopioida (copy + paste) tekstin myöhemmin wordistä hakemukselle.
 • Tee hakemus huolella, ohjeita noudattaen ja huolehdi, että liität kaikki perustelut ja liitteet hakemukseen jo hakemusvaiheessa. Pystyt täydentämään hakemusta vain, mikäli käsittelijä lähettää sen sinulle täydennettäväksi. Huomioi, että täydennystä pyydetään vain poikkeustapauksissa. Älä lähetä puutteellisesti täytettyä hakemusta käsiteltäväksi.
 • Huomioi myös, että päätöksen saatuasi et voi enää täydentää hakemustasi sähköpostitse käytävillä keskusteluilla. 
Päätökset
 • Huomioi, että hakemusten käsittelyaika on 1 kuukausi hakuajan päättymisen jälkeen. Saat päätöksen eAHOT-palveluun ahot-hakemuksellesi.
 • Päätöksen tekee opintojakson AHOT-vastaava tai opinto-ohjaaja
 • Huomio myös, että päätökset ovat aina yksilöllisiä. Esim. samanpituinen työkokemus samalla alalla ei välttämättä takaa samanlaista ahot-päätöstä.
 • Hyväksytyn päätöksen osalta suoritusmerkintä (HYV.)  kirjataan opintorekisteriin ja peruste lisätietoihin. Osittain hyväksytyn AHOT-päätöksen osalta päätöksen tiedot näkyvät sinulle opintojakson lisätiedoissa.
 • AHOT-menettelyn kautta opintorekisteriin merkittyjä suorituksia ei välttämättä oteta huomioon Kelan opintotuen opintojen edistymisen seurannassa. Ahotoitujen opintojen tilalle pyritään sijoittamaan muita opintoja, jotta opiskelijan lukuvuosittainen opintopistekertymä olisi vähintään 55 opintopistettä.
Oikaisupyyntö ja hylätyn päätöksen jälkeen uudelleen hakeminen

Menettelytapaa käsitellään Diakin tutkintosäännön  22 § Opintosuoritusten, opinnäytetyön ja AHOT -päätösten arvioinnin oikaisu kohdassa.